People We've Funded

The Approved Funds represents the current award amount under agreement with the grantee which can be less the amount approved by the governing board. For projects approved by the governing that have not yet been issued an award agreement, the Approved Funds will temporarily reflect the amount approved by the governing board.
Investigator Total Awards Award Amount
Owen Witte 4 $6,875,815
Albert Wong 2 $3,039,639
David Woodland 1 $35,000
David Woodley 1 $33,626
Joseph Wu 11 $28,096,137
Sean Wu 1 $1,260,537
Joanna Wysocka 3 $4,424,473
Tony Wyss-Coray 1 $1,159,806
Yang Xu 1 $1,960,560
Yang Xu 4 $10,682,508
Ebenezer Yamoah 1 $458,071
Fan Yang 2 $1,445,355
Phillip Yang 2 $864,571
Lili Yang 3 $8,975,175
Mark Yarborough 1 $1,020
Jiing-Kuan Yee 1 $1,268,868
Eugene Yeo 4 $5,389,203
Qilong Ying 3 $4,209,574
Kyoko Yokomori 1 $607,200
Benjamin Yu 1 $3,017,978
John Yu 1 $18,500
Benjamin Yu 1 $28,388
John Zaia 5 $31,883,953
Christopher Zarins 1 $2,454,490
Ricardo Zayas 1 $1,712,225
Xianmin Zeng 5 $12,386,272
Mark Zern 2 $6,463,843
Kang Zhang 1 $1,034,425
Dong-Er Zhang 2 $1,395,540
Zhuohua Zhang 2 $2,257,508
Joann Zhang 1 $1,456,989
Kun Zhang 1 $1,295,318
Min Zhao 1 $816,228
Binhai Zheng 2 $1,955,504
Ying Zhu 2 $6,083,026
Carin Zimmerman 2 $4,796,236
Leonard Zon 1 $20,000
Ann Zovein 1 $2,197,683

Pages

Icon for xls export