Methylation of the retinoblastoma tumor suppressor by SMYD2.